Wijziging Omgevingsvergunning

Laat uw stem horen om de natuur rond Wageningen Hoog te beschermen!

Provincie Gelderland heeft een gewijzigde omgevingsverordening gepubliceerd

waardoor de weilanden en akkers rond onze wijk haar Gelders Natuurnetwerk (GNN) status dreigen te verliezen.

Op deze verordening “Ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening Gelderland”

kan t/m 13 november bezwaar worden gemaakt.

Figuur uit ontwerp Actualisatie; gemarkeerde gebieden worden uit het Gelders natuurnetwerk verwijderd!

Steun ons en maak zelf bezwaar tegen de plannen

Dit kan:
– Schriftelijk (college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem o.v.v.
zaaknummer 2020-004218)

– telefonisch 026 359 99 99, of

– online, zie hier onder

Online bezwaar indienen is snel en eenvoudig aan de hand van deze stappen:

1) ga naar het formulier indiening “Zienswijze Ontwerp-actualisatieplan 7 Omgevingsverordening Gelderland” door op onderstaande link te klikken:
https://formulieren.gelderland.nl/Algemeen/formulier/nl-NL/evAllScenarios/InspraakActualisatie2020.aspx

2) vul uw gegevens in en doorloop de stappen

3) selecteer bij het veld “Onderwerp” de optie “Natuur

4) voeg bij het veld “Zienswijze” uw bezwaar toe, dit mag heel betoog zijn maar een enkele zin is ook goed, enkele voorbeelden ter inspiratie:

– “De landbouwenclaves ten Zuidoosten van Wageningen-Hoog moeten binnen het GNN blijven vallen zodat het als natuurgebied maximale bescherming geniet en behouden zal blijven voor toekomstige generaties.”

– “Op de locatie en aangrenzend Natura2000 gebied komen zeldzame vogelsoorten voor zoals de: tapuit; duinpieper en goudvink”, door de GNN status te veranderen naar “groene ontwikkeling zone” valt schade aan de kwetsbare natuur niet uit te sluiten.”

– “veel recreanten maken gebruik van het gebied, door ander gebruik van GNN gebied zal de recreatiedruk in het aangrenzende Natura2000 kunnen toenemen met mogelijk negatief effect op de natuur.”

5) vul in bij het veld “Locatie omschrijving” “GNN gebied Zuidoost van Wageningen-Hoog”, optioneel kan een kaartje van het gebied worden geüpload.

6) Klik bij het laatste scherm op “verzenden” en uw aanvraag is verzonden, veel dank!

Achtergrondinformatie en relevante links over het onderwerp vindt u hieronder

Eventuele vragen kunt u aan ons richten via info(at)stichtingbcdedorschkamp.nl

De @provgelderland heeft besloten om de bescherming van het Gelders natuurnetwerk af te zwakken. In de nu voorliggende ontwerp Omgevingsverordening wordt dit geregeld https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie
Het gaat om natuurgebieden die vroeger onderdeel waren van de Ecologische Hoofdstructuur en tegenwoordig van het Natuurnetwerk Nederland. Die gebieden vormen de basis voor de bescherming van biodiversiteit in Nederland.

De geplande omvang van dit natuurnetwerk is door Rutte 1 beperkt ten opzichte van de oorspronkelijke ambities uit het Natuurbeleidsplan. Met de Wet natuurbescherming is ook de juridische bescherming van alle ‘natuurmonumenten’ komen te vervallen.  https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01
De verantwoordelijkheid voor de planologische bescherming van het natuurnetwerk is vervolgens bij de provincies neergelegd.

Op dit moment zijn de Gelderse natuurgebieden primair bedoeld voor de bescherming van natuur en biodiversiteit. Volgens de huidige regels kunnen andere activiteiten alleen worden toegestaan als sprake is van een groot openbaar belang, er geen reële alternatieven zijn, negatieve effecten worden beperkt en schade wordt gecompenseerd.

Als reden voor deze afzwakking van natuurbescherming wordt aangegeven dat het mag. Blijkbaar wordt bescherming van natuur gezien als een verplichting die je zoveel mogelijk moet minimaliseren. Daarbij verwijst de provincie naar het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) die ruimte zouden laten voor het afzwakken van het huidige beschermingsregime.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030378/2018-01-01

Nieuwe activiteiten mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de kernkwaliteiten, oppervlakte of samenhang van het natuurgebied, maar kernkwaliteiten zijn vrij abstract omschreven, met veel ruimte om vast te stellen dat er geen nadelige gevolgen zijn https://gldanders.planoview.nl/planoview/conceptplannen

In praktijk betekent dit dat initiatiefnemers of gemeenten een bureau moeten inhuren dat voor hun opschrijft dat er geen nadelige gevolgen zijn. Die zijn eenvoudig te vinden https://www.ftm.nl/tag/natuurbehoud
Het is ook bekend dat de beoordeling van effecten van bestemmingsplanwijzigingen en vergunningaanvragen op beschermde natuur over het algemeen matig tot slecht worden uitgevoerd. Ook handhaving van bijvoorbeeld compensatieplicht gaat regelmatig niet goed.

We weten dat natuur en biodiversiteit onder druk staan. Ook in Gelderland. 40% van alle in Gelderland thuishorende soorten staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten. #Tapuit, #duinpieper en #klapekster zijn bijvoorbeeld al verdwenen als broedvogel.
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/03Natuur/180529_Visie_Biodiversiteit_180508.pdf
Het gevolg van de voorgestelde wijziging van de Omgevingsverordening is dat nog eenvoudiger wordt om niet-natuur-gerelateerde activiteiten te initiëren in beschermd natuurgebied. De druk op natuur zal logischerwijs toenemen.